Vrijwilligers

Net als veel andere stichtingen, zijn wij afhankelijk van vrijwilligers om met de Stichting Zorg Met Smaeck een geweldige dagbestedingservaring te bieden aan onze cliënten. Omdat de kwaliteit van de zorg voorop staat, hanteren wij een Gedragscode en een Aannamebeleid dat tot doel heeft onze cliënten de zorg te bieden die zij in hun ontwikkeling nodig hebben. 

Daarnaast streven wij er altijd naar om die zorg te bieden in een omgeving waarin onze gasten centraal staan. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar om dit mogelijk te maken.

Aannamebeleid en Gedragscode VOG

Aannamebeleid vrijwilligers dagbesteding Puur Smaeck

Omdat wij binnen de dagbesteding van Puur Smaeck vrijwilligers inzetten voor (vervoers)begeleiding van een kwetsbare doelgroep (mensen met een verstandelijke beperking) hebben wij een aannamebeleid opgesteld:

  • Zo is er zicht op wie er in huis wordt gehaald
  • Weten wij dat de vrijwilliger bereid is zich te houden aan onze uitgangspunten / onze visie
  • En staat de vrijwilliger altijd open voor ontwikkeling t.o.v. eigen handelen naar / met en voor deze doelgroep

Ons aannamebeleid bestaat uit de volgende stappen:

  1. Wij stellen een functieprofiel op. Zo weten wij precies naar welk type persoon we opzoek zijn en welke vaardigheden hij moet bezitten
  2. Er wordt een kennismakingsgesprek / sollicitatiegesprek gevoerd. Hierin worden met name open vragen gesteld omtrent ervaring, motivatie, instelling, werkachtergrond, profiel. Waar nodig, waar mogelijk vragen wij de vrijwilliger om referenties
  3. De gedragscode van onze dagbesteding (Lees onder ) wordt besproken en bij besluit tot samenwerking moet hierop akkoord worden gegeven door de vrijwilliger middels een handtekening
  4. Wij verzoeken de potentiële vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen
  5. We blijven altijd in contact / gesprek met de vrijwilliger. Wij zijn een kleinschalig bedrijf waardoor de lijntjes kort zijn en er veel contact is met elkaar. Niet alleen voor het doen van huishoudelijke mededelingen en overleg maar ook voor gezelligheid tijdens ene bak koffie met de cliënten. We blijven op de hoogte van het functioneren van de vrijwilliger door ook momenten in te plannen voor een evaluatiegesprek. Voer evaluatiegesprekken met elkaar. Zo blijf je op de hoogte van het functioneren van de vrijwilliger. Onze waardering voor de inzet brengen we absoluut onder de aandacht
  6. Wanneer een samenwerking stopt, Dan kan een exit-gesprek beide partijen duidelijkheid geven

Gedragscode (vrijwillige) medewerkers 
(vervoer taxi bus dagbesteding Puur Smaeck). 

Vrijwilligers zijn goud waard in de zorg. Ze doen hun werk onbetaald en onverplicht, voor mensen die hun zorg en ondersteuning hard nodig hebben. Het gaat er om vrijwilligerswerk zo te organiseren dat zowel de cliënten als de vrijwilligers er wel bij varen, met wederzijds respect voor elkaar en met name voor de grenzen van de ander. Daarom hebben wij voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld bestaande uit regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor cliënten én vrijwilligers. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen jegens de cliënten met een verstandelijke beperking. 

1. De (vrijwillige) medewerker / begeleider; 
1. zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de cliënt zich veilig en gerespecteerd voelt. 
2. onthoudt zich ervan de (minderjarige) cliënt te bejegenen op een wijze die de cliënt in zijn waardigheid aantast. 
3. dringt niet verder door in het privéleven van de cliënt dan functioneel noodzakelijk is. 
4. die over vertrouwelijke informatie van cliënten beschikt, dient hier zorgvuldig mee om te gaan. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie omtrent beperking en achtergrond van de cliënt, huiselijke- en familie omstandigheden van de cliënt. 
5. brengt de zorgcoördinator van de dagbesteding op de hoogte wanneer hij / zij zaken binnen de organisatie signaleert die in zijn/haar ogen niet passen in het kader van integer handelen. 
6. heeft de plicht de (minderjarige) cliënt naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling (machtsverhouding hulpverlener – cliënt) en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de (minderjarige) cliënt is betrokken, wordt nageleefd. 
7. maakt melding bij de zorg coördinator wanneer hij /zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens de (minderjarige) cliënt. 
8. raakt de (minderjarige) cliënt niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. Hij / zij onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de (minderjarige) cliënt. 
9. gebruikt geen drugs en/of alcohol tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vrijwilliger. Tevens is het is niet toegestaan onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs. 
10. neemt geen geschenken van cliënten, ouders, verzorgers en/of derden aan. 
11. verleent alleen medewerking aan opnamen, interviews van TV, dagbladen, politieke groeperingen met toestemming van het bestuur van de dagbesteding. 
12. neemt verantwoordelijkheid en maakt melding bij de zorg coördinator in die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen.

Opgesteld augustus 2019 
Deze gedragscode is opgesteld door het bestuur en de zorgcoördinator van de dagbesteding. 
Bestuur Stichting: “Zorg met Smaeck” 
Zorg coördinator: S. van Wijnen - Loew 

>